Mentalitat de persones.
Mentalitat de servei.
Mentalitat de país.

AVÍS LEGAL

És compromís de MENTA GRUP SAU el respecte de la privadesa dels usuaris i la protecció i seguretat de les seves dades personals.

L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a les entitats de MENTA GRUP. Així mateix, l’usuari garanteix que és major d’edat i que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a les entitats de MENTA GRUP per a les finalitats assenyalades.

Aquesta pàgina web (d’ara endavant el portal) pertany a MENTA GRUP SAU (d’ara endavant MENTA GRUP), amb domicili social en Av. Doctor Mitjavila nº 12-14.  Edifici Bronze, primera planta Andorra la Vella –  AD500 – Andorra.

La utilització d’aquest portal implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís legal, sense reserves de cap classe. MENTA GRUP podrà modificar el portal i efectuar quants canvis i modificacions estimi convenients i cregui necessaris per a l’adequada funcionalitat d’aquest, sense necessitat de previ avís.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris derivats dels serveis oferts en el portal estaran vinculades a la legislació i jurisdicció del Principat d’Andorra.

MENTA GRUP realitza tots els esforços per a oferir la informació continguda en el portal de manera veraç i sense errors de cap mena. En el cas que en algun moment es produís algun error, aliè en tot moment a la voluntat de MENTA GRUP, es procediria immediatament a la seva correcció.
De la mateixa manera, és possible que els continguts del portal puguin mostrar, a vegades, informació provisional sobre alguns productes, serveis o esdeveniments.

De les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes, serveis o esdeveniments en el portal, respondran els editors, fabricadors o proveïdors d’aquests productes. Les imatges publicades no tenen per què correspondre’s amb els productes, serveis o esdeveniments reals, sent les mateixes orientatives, i sent vinculant la descripció del producte donada, segons la normativa legal vigent.

Tots els continguts publicats al website i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de MENTA GRUP o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el portal.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de MENTA GRUP  o dels titulars corresponents.

Queda prohibit, per tant, l’ús del portal amb finalitats públics o comercials, per la qual cosa no es podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut del portal. Queda expressament prohibida la introducció d’enllaços amb finalitats mercantils en pàgines web alienes a MENTA GRUP, que permetin l’accés al portal, sense consentiment previ. En tot cas, l’existència d’enllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació per part de MENTA GRUP dels seus continguts o serveis.

Els productes, serveis i esdeveniments presentats en el portal són conformes a la legislació Andorrana.

L’accés al portal serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l’usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l’ús que faci del portal, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a MENTA GRUP per qualssevol de les reclamacions derivades, directament o indirectament de tals fets. MENTA GRUP no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a MENTA GRUP, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel portal, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a MENTA GRUP, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major. MENTA GRUPno controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del portal.

En particular, MENTA GRUP no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el portal de conformitat amb la llei, el present Avís legal, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent.

Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment del present Avís legal, així com a complir els especials advertiments o instruccions d’ús contingudes en aquestes, en el portal i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest, els béns o drets de MENTA GRUP, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares. MENTA GRUP no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i per tant no pot constatar l’edat d’aquests. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior durant la utilització del portal l’usuari s’obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de MENTA GRUP, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de MENTA GRUP o en general de qualsevol tercer.

d) Guardar diligentment el «nom d’usuari» i la «contrasenya» que li sigui facilitada per MENTA GRUP, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut d’aquests.

e) No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través del portal, i a no utilitzar els continguts i la informació del mateix per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del portal o en la utilització de qualsevol dels serveis d’aquest, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

g) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de MENTA GRUP, els seus proveïdors o tercers.

h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.

CONTACTEU

LLOC

Av. Doctor Mitjavila nº 12-14
Edifici Bronze, primera planta.
Andorra la Vella
AD500 /// Andorra

contacta'ns

Telèfon: +376 737500
Email : hola@mentagrup.com